A szociális ágazat legfontosabb jogszabályai:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociálisellátásokról
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével
kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre
vonatkozó részletes szabályokról
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapotonalapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól

Általános jogszabályok:

Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény
2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2007. évi CLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

Speciális jogszabályok:

 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a 
rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben
ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2018 május 25-től

Közzétételi szabályzat