Törvények:

Magyarország Alaptörvénye

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Magyarország mindenkori hatályos központi költségvetéséről szóló törvény

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végre
hajtásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség
előmozdításáról

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról

2011.évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

2014.évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról


Kormányrendeletek:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról

363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

 


Miniszteri rendeletek:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról

17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről


Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2018 május 25-től

Közzétételi szabályzat