Környezeti ismertetők:

 • 2016. január
 • 2016. február
 • 2016. március
 • 2016. április
 • 2016. május
 • 2016. június
 • 2016. július
 • 2016. augusztus
 • 2016. szeptember
 • 2016. oktober

 

 

2016. október

A fenntarthatóság számos területen mutat kiemelt fontosságot, így a környezet, a gazdaság és a társadalom területein egyaránt. A szervezet a területek mindegyikén törekszik a fenntarthatóság, mint cél érvényesítésére mind saját tevékenysége során, mind alkalmazottainak és szűkebb környezetének szemléletformálását elősegítve.

A „fenntarthatóság” vagy „fenntartható fejlődés” kifejezés a nyolcvanas években jelent meg a nemzetközi szakirodalomban, amikor Lester R. Brown összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet mennyiségi és minőségi romlása. Különböző tudományterületek a maguk módján határozták és fogalmazták meg a fenntartható fejlődést, közös elem azonban mindegyik megfogalmazásban, hogy a környezet és az ember viszonyát állítja a középpontba. Az ENSZ közgyűlésének 1983-ban készült határozata tartalmazza az egyik legismertebb és legtöbbet idézett definíciót:

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését.”

Némiképp bővebb megfogalmazásban: a társadalmi, természeti és gazdasági tőke kamatainak célszerű és kiegyensúlyozott használata az emberi közösség teljességének javára anélkül, hogy maga a természeti tőke károsodna.

A fenntartható fejlődés meghatározása három erőforrás területre alkalmazható:

 1. társadalmi;
 2. gazdasági;
 3. környezeti értelemben vizsgálhatjuk a fenntarthatóság szempontjait.

Az Európai Uniós forrásból megvalósított pályázatok ellenőrzése tekintetében fontos szempont azok környezeti fenntarthatósági elképzeléseinek és intézkedéseinek tartalmi értékelése, amelynek fókuszában az áll, hogy a megvalósító szervezeteknek milyen mértékben sikerült megfogalmazni a témakörhöz kapcsolódó céljaikat a szervezetük működése, a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, s ezek milyen mértékben érhetőek tetten konkrét intézkedések formájában.

A környezetvédelem elvárás tehát azt jelenti, hogy a szervezet tevékenysége során figyelni kell az adott tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatására.

A pályázó a környezetvédelem szempontjait alapvetően két területen tudja erősíteni:

1. saját menedzsmentjében, azaz szervezetének működtetésében,

2. a megvalósítani kívánt projekt során.

Általános környezetvédelmi követelmények:

1. általános környezetvédelmi követelményeket, amelyeket minden projektnek figyelembe kell venni típusától függetlenül, továbbá

2. speciális környezetvédelmi követelményeket, amelyeket az egyes tevékenység típusoknál kell érvényesíteni.

Jelen környezeti ismertető a környezetvédelemmel kapcsolatos elvárások megvalósulását, további tervezését a szervezet működési folyamataiba történő integrálását törekszik elősegíteni.

Fenntarthatósági tervek és célok

Környezeti szempontok alkalmazása eszközök, termékek, szolgáltatások beszerzésénél

A szervezet működése és egyéb területein törekszik a környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék és alapanyag-beszerzés megvalósítására. Ezen termékek körébe tartoznak azok az eszközök, amelyek erre irányuló védjeggyel rendelkeznek, vagy előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőkből vagy a szerződési és szállítási feltételekből egyértelműen kiolvashatóak. Az ajánlatkérések során azonos árkategóriába tartozó ajánlatok esetén a kiválasztás során kiegészítő szempontként érvényesíti a környezeti fenntarthatóság elveinek érvényesülését. A beszerzések tárgyai tekintetében ilyen jellegű specifikus mérlegelési szempontok lehetnek:

-          az eszköz kategóriájában az energiahatékonysági szempontoknak legmegfelelőbb típus, működtetése környezetkímélő módon lehetséges;

-          az eszköz elhasználódása esetén visszajuttatható a gyártóhoz, nem válik veszélyes hulladékká, legtöbb komponense újrahasznosítható;

-          üzemeltetése nem jár toxikus anyagok környezetbe történő kibocsátásával, nem jelentkeznek jelentős környezeti hatások, károk;

-          a beszerzett eszköz magas minőséget képvisel, alacsony karbantartási igényű, a karbantartás hulladékkeletkezése minimalizált.

A beszállítók kiválasztása során törekszik azon vállalkozásokat preferálni, amelyek környezeti menedzsment rendszerrel rendelkeznek.

Fajlagos energiafelhasználás csökkentése

A szervezet működése során minden tevékenységére kiterjedően törekszik energia igényének minimalizálására, hozzájárulva ezzel az ökohatékonyság biztosításához. E célkitűzés megvalósítása során nagyobb forrásigényű beruházások elkerülése érdekében egyszerű módszerek alkalmazásával igyekszik elérni az energiatudatosság érvényesülését. A villamosenergia-felhasználás területén ilyen lehet például a világítótestek tisztán tartása, energiatakarékos izzók használata, irányítható fényforrás alkalmazása, beltéri helyiségekben világos falfelület alkalmazása. A vízfelhasználással kapcsolatban törekszik arra, hogy a jövőbeli beruházások alkalmával víztakarékos csapbetétek kerüljenek felszerelésre. 

Újrahasznosított papír használatának bevezetése, a környezetvédő szemlélet elterjesztése az irodai munka során

A fenntarthatósághoz való hozzájárulás egyik legkézenfekvőbb eszköze a természeti környezet védelmének elősegítése újrahasznosított alapanyagok alkalmazásával. A szempont érvényesítése érdekében a beszerzésre kerülő irodai papírok minél nagyobb része újrahasznosított rostanyagból készül, illetve a nem hivatalos dokumentumok „gazdaságos üzemmódban” kerülnek kinyomtatásra.

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya

A szervezet elősegíti munkavállalói környezeti, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatáson, képzésen való évenkénti részvételét. A szervezet meghatározott rendszerességgel a különböző munkakörökhöz illeszkedően környezetvédelmi, környezeti nevelési, fenntarthatósági kérdésekben oktatásokat tart, vagy külső oktatásra küldi foglalkoztatottait.

A szolgáltatások, tevékenységek, képzések, konferenciák választott körülményei környezettudatosságot tükröznek

A szervezet a szakmai tevékenységei szervezése során annak helye és módja tekintetében törekszik a környezeti szempontok érvényesíthetőségére, így különösen a hulladékminimalizálás, szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság, az egészséges táplálkozás, környezetbarát kiadványok, képzési anyagok biztosítása során. A közösségi igényeket kiszolgáló létesítmények kiválasztása esetén fontos szempont, hogy a megközelítés környezetkímélő lehetőségei biztosítottak legyenek, a tömegközlekedés és a kerékpárhasználat is realizálható legyen.

Gépkocsi használat csökkentése

A szempont célja, hogy a szervezet működése során az egyéni személygépkocsi közlekedés rovására a tömegközlekedés részaránya növekedjék. A szempont megvalósítható környezettudatos elhatározással, a munkavállalók kompenzálásával (bérlet, egyéb kifizetés) vagy műszaki megoldással, infokommunikációs módszerek alkalmazásával. A partnerekkel történő kapcsolattartás módjainak átalakítása szintén hozzájárulhat a környezeti szempontok érvényesítéséhez, amennyiben például a gépkocsi használatot feltételező személyes egyeztetések helyett elektronikus levelezések, telefonbeszélgetések, video telefon útján történik az információcsere.